Propozice 7. ročníku DPOV, Satria Micro Magic Cup 2019

DPOV, Satria Micro Magic Cup je turné jednotlivých regat RC plachetnic kategorie Micro Magic pořádaných Klubem Lodních  Modelářů Olomouc.

Hlavním sponzorem seriálu je 

DPOV, a.s., PSO Přerov a  modelářská prodejna SATRIA Olomouc, E . Krásnohorské 3

Dalším sponzorem jsou penziony Vincent a Mia, který věnují pobytový poukaz

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Pravidla platná pro celý ročník 2019.

Touto barvou jsou psány odstavce platné pouze pro kategorii Micro Magic, ostatní barvy jsou společné pro všechny kat. RC plachetnic.

 

Kategorie

Micro Magic – dle stavebních pravidel MM Association, (www.rc-plachetnice.cz)

Při závodech se ZAKAZUJE použít jakékoli zařízení systému "GYRO"  a telemetrie mimo měření stavu přijímačové baterie!!!

 

Pořadatel

KLoM Olomouc

 

Jízdní pravidla

ISAF – The Racing rules of sailing for 2013 – 2016

 


Místo a  termín konání 

 

Olomouc - Holice, areál Amerika

 

15. června  .... 1. závod DPOV, SATRIA  Micro Magic cup

16. června  .... 2. závod DPOV, SATRIA  Micro Magic cup

 

 

15 - 16. 6.     -  3. záv. mistrovství ČR

                        

 

Termín a místo konání je možné změnit nejpozději 1 měsíc před termínem závodu. V závodě zařazeném do M ČR, pokud uvádějí pravidla pro tento závod jiné podmínky, platí pravidla pro M ČR, mimo časového rozvrhu.

 

 

Přihláška do závodu

 

zde

https://www.rcsailing.cz/kalendar-akci

kliknete na akci v kalendáři a vpravo nahořej je "zaregistrovat se na akci"

 

 

Nebo E-mailem uveďte

jméno,     příjmení,    číslo plachet,     klub, ,  nečlen klubu klub neuvádí.

Přihlášku zašlete nejpozději dva dny (pátek, dvoudenní čtvrtek)  před závodem do 15.00 hod na E-mail   KLoM Olomouc       klmolomouc@seznam.cz   . Lze se přihlásit i  na místě závodu, nejpozději však před začátkem rozpravy.

    Pro včas přihlášeně E-mailem  před závodem bude  zajištěn ze strany pořadatele teplý oběd, který je již v ceně startovného.  Závodník, který se přihlásí v den závodu, nemá na tento oběd nárok (startovné se nemění).

    V případě účasti mechanika, nebo jiného doprovodu je pro tohoto možno zajistit také stravu, kterou si na místě zaplatí (cca 120,- Kč  dle skutečné hodnoty). Tuto skutečnost je nutné do E-meilu uvést. (např. 2x mechanik)

 

Startovné

Činí 250,- Kč nebo 10 Euro na loď a jeden závod, Junioři platí startovné v ceně obědu zpravidla 120,- Kč (5 Euro) . Junior je ten, kdo v době konání závodu nedovršil 18 roků. U dvoudenního závodu se startovné zvyšuje o cenu druhého obědu u všech přihlášených.

V případě účasti na obou závodech je startovné za oba závody 400,- Kč, (16 Euro)

 

Při placení v Eurech je nutné mít přesnou částku, jinak se vrací v korunách - 1 Euro = 25 Kč.

 

Časový rozvrh

 

Do   09,40 hod     prezentace závodníků a přejímka lodí                 

       09,50 hod     rozprava                                                                

       10.00 hod     start první jízdy    

cca  12.30 hod     přestávka na oběd  v trvání jedné hodiny                                              

       15,20 hod     start poslední jízdy                                                

       15.45 hod     vyhlášení výsledků                                                

Pokud všichni účastníci závodu budou souhlasit, může být časový rozvrh, mimo začátku závodu pozměněn.

Pořadatel bude na místě závodu vždy minimálně 1 hod před začátkem rozpravy

 

Škrtání jízd v závodě a pořadí


Za každých odjetých 5 jízd se škrtá jedna  jízda.

V případě rovnosti bodů v závodě rozhoduje - součet bodů škrtnutých bodů

                                                                       - nejvyšší škrtnuté body

                                                                       - umístění v první  jízdě

 

 

Hodnocení seriálu

      Do celkového pořadí se započítávají všechny závody zařazené do SMMC, žádný výsledek se neškrtá.

     Junioři budou vyhodnoceni jak v absolutním pořadí, tak samostatně. Pro vyhodnocení v seriálu je pro kategorii junior rozhodný věk v době konání druhého závodu.  Pokud bude účastník v tento den mladší 18-ti let, pohlíží se na něj v celkovém vyhlášení jako na juniora.

     Výsledky do celkového pořadí v SMMC se počítají pomocí vzorce používaného v olympijském jachtingu, který zohledňuje počet účastníků regaty. V případě rovnosti bodů v celém seriálu rozhoduje umístění v dvoudenním závodě. Další kritérium  je umístění v posledním závodě.

 

Body = {101+1000*[log(z)-log(p)]}*koeficient

Body  – získané body za umístění v jednotlivém závodě                      Log    -  logaritmus

P       -   umístění závodníka v regatě                                               Z        -   počet závodníků v regatě

Koef   -   Koeficient závodu

Jednodenní závody koeficient „1“.

 

Povinnosti pořadatele

-řádně připravit propozice závodu

- řádně připravit trať závodu a startoviště

- dbát na regulernost závodu

- v případě protestu nebo mimořádné situace určit z pole závodníku jury

- zajistit plnění propozic

 

Povinností jezdce

 

-   mít na plachtách čitelné označení licenčního čísla  (CZE XXX) licenční číslo lze získat na E-mailu rc.plachetnice@gmail.com, nebo u pořadatele.

   Žádost  o licenční  číslo je nutné pořadateli podat alespoň 15 dnů před započetím závodu. Výjimku může pořadatel  udělit ve  zvlášť                 opodstatněném   případě, a se souhlasem alespoň poloviny účastníků závodu.   

-   uposlechnout pokyny rozhodčího

-   dodržovt pravidla jízdy s RC plachetnicí   (základní jízdní pravidla jsou v záložce "Řízení plachetnic")

v případě, že jachta nenastoupí do jednotlivé jízdy, oznámit tuto skutečnost rozhodčímu

v případě odstoupení z jízdy v jejím průběhu (např. technická závada) tuto zkutečnost oznámit rozhodčímu

-  dodržovat pravidla slušného chování                                

-   mít náhradní sadu krystalů (alespoň dvě frekvence - je povoleno jen pásmo 40MHz a 27 MHz), neplatí pro DSM

-   v případě shody frekvencí vysílače má právo volby frekvence jezdec s lepším výsledkem v seriálu,  v prvním závodě jezdec s nižším číslem plachet, nebo       dle   vzájemné dohody jezdců          

-   vysílač (včetně DSM) smí být v činnosti pouze po dobu jízdy, nebo v přestávkách mezi jízdami. Od začátku pracovního času jízdy je  použití vysílačů jezdci, kteří nejedou soutěžní jízdu zakázáno !!!

-  v případě předčasného odchodu závodníka ze závodů musí být toto oznámeno pořadatelům. Startovné se NEVRACÍ.

 

V případě opakovaného porušování těchto povinností se pilotovi škrtá nejlepší jízda závodu a v této jízdě je zařazen na konec závodního pole a získává v ní plný počet bodů.

 

 

Protesty

Jednotlivé jízdy     –   do začátku startovní minuty další jízdy, nejdéle však 5 min po ukončení rozplavby

Celkové výsledky  –  max. 10 min po zveřejnění celkových výsledků

Podání protestu je spoplatněno částkou 50,- Kč. V případě zamítnutého protestu se vklad nevrací.

 

Ceny

Celý ročník  -  Za 1., 2. a 3. místo absolutně v celém seriálu -pohár a věcné ceny,   

                   

                     Nejlepší junior obdrží pohár.

Jednotlivé závody  -  první tři diplom


 

Závěrečné ustanovení

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody na majetku  a  zdraví  stratujících,  ani za škody způsobené modelem,  ani konáním soutěžících.

                                                                                       

                                                                                                         Klub lodních modelářů Olomouc